Nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị công tác Website Chuyên ngành, hoạt động sâu
1 Đào Thế Anh Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam https://vaas.vn
2 Hoàng Thanh Tùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam https://vaas.vn
3 Đặng Văn Đông Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Nông học – Hoa cây cảnh
4 Nguyễn Văn Tỉnh Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Nông học – Hoa cây cảnh
5 Nguyễn Quốc Hùng Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Nông học- Cây ăn quả
6 Nguyễn Văn Dũng Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Nông học- Cây ăn quả
7 Nguyễn Việt Hưng Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Nông học- Cây ăn quả
8 Hoàng Thị Lệ Hằng Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Chế biến sau thụ hoạch – Rau, quả
9 Nguyễn Thị Tân Lộc Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Kinh tế nông nghiệp – Thị trường rau, hoa, quả
10 Nguyễn Thị Sáu Viện Nghiên cứu Rau quả http://favri.org.vn Kinh tế nông nghiệp – Thị trường rau, hoa, quả
11 Trinh Văn Tuấn Trung tâm Nghiên cứu và PT Hệ thống Nông nghiệp http://casrad.org.vn Chăn nuôi, phát triển hệ thống nn
12 Hoàng Xuân Trường Trung tâm Nghiên cứu và PT Hệ thống Nông nghiệp http://casrad.org.vn Chăn nuôi, phát triển hệ thống nn
13 Phạm thị Thơ Trung tâm Nghiên cứu và PT Hệ thống Nông nghiệp http://casrad.org.vn
14 Hà Phương Thư Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam https://vast.gov.vn
15 Phan Tiến Dũng Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam https://vast.gov.vn
16 Lê Thị Nhi Công Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam https://vast.gov.vn
17 Nguyễn Việt Long Học viện Nông nghiệp Việt Nam https://vnua.edu.vn
18 Trần Thị Định Học viện Nông nghiệp Việt Nam https://vnua.edu.vn
19 Phạm Văn Dân Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến Nông http://cetdae.com.vn
20 Nguyễn Xuân Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam https://vnua.edu.vn Sinh học
23 Nguyễn Trọng Khanh Viện cây lương thực và cây thực phẩm http://fcri.com.vn
24 Chu Kỳ Sơn Viện trưởng
Viện công nghệ Sinh học và công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa HN
http://sbft.hust.edu.vn