Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, tư cách pháp nhân, trụ sở

 1. Tên gọi: Câu Lạc bộ Đổi mới sáng tạo ngành rau hoa quả.
 2. Viết tắt: Câu Lạc bộ Đổi mới Sáng tạo
 3. Tên giao dịch quốc tế : Horticulture Innovation Club (Viết tắt HCIC)
 4. Website: www.hcic.org.vn (dự định)
 5. Trụ sở chính: Viện KHNN Việt Nam, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì, Hà Nội

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Tạo ra một diễn đàn để chia sẻ thông tin về công nghệ mới, cơ hội hợp tác, kinh doanh, thương mại hóa công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh của các thành viên, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới cạnh tranh và cùng phát triển.
 2. Tăng cường năng lực cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã, nhà nghiên cứu để xác định và nhân rộng các sáng kiến, các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới như dịch Covid-19 hay biến đổi khí hậu.
 3. Kết nối các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các nhà hoạch định chính sách để hỗ trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ mới trong ngành rau hoa quả.
 4. Tạo ra cơ sở dữ liệu về các công nghệ đổi mới và tạo điều kiện cho việc chuyển giao và thương mại hóa công nghệ mới cho các hội viên câu lạc bộ.

Điều 3. Đối tượng

 1. Các đơn vị nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, thể chế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh rau hoa quả,
 2. Các nhà quản lý, trí thức, nhà nghiên cứu, doanh nhân tự nguyện tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác xã trên toàn quốc.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 4. Chức năng

 1. Tạo ra một mạng lưới các đối tác để thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ mới, tham gia phổ biến kiến thức, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ mới và các sáng kiến đổi mới sáng tạo.
 2. Kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo, phối hợp cùng tổ chức các sự kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà nghiên cứu để xây dựng các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và Covid-19.
 3. Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực đổi mới và sáng tạo, trong đó tập trung vào các kỹ năng thích ứng cao với những diễn biến bất thuận của biến đổi khí hậu và dịch Covid -19.
 4.  Kết nối các quỹ và nguồn vốn cho đổi mới, sáng tạo, phát triển công nghệ mới, tạo cơ hội cho các thành viên trong đầu tư, hợp tác các dự án đổi mới sáng tạo.
 5. Cung cấp các thông tin, kiến thức liên quan đến thị trường, marketing, cơ hội sản xuất, kinh doanh, các công nghệ mới có thể chuyển giao vào sản xuất.
 6. Xây dựng cơ chế dự báo thách thức mà các SMEs và HTX  gặp phải và các giải pháp chiến lược thích ứng sáng tạo, kịp thời và hiệu quả.

Điều 5. Nhiệm vụ

 1. Tổ chức các hoạt động và tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, các diễn đàn liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực rau hoa quả.
 2. Thiết lập mạng lưới các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, nhà tư vấn, các nhà hoạch định chính sách của trung ương và địa phương.
 3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo hỗ trợ các sáng kiến, dự án đổi mới sáng tạo.
 4. Tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư để xác định các cơ hội đầu tư hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
 5. Giới thiệu và đánh giá các dự án các hoạt động đổi mới sáng tạo, giới thiệu các cơ hội đầu tư cho các thành viên câu lạc bộ và cơ hội hợp tác đầu tư giữa thành viên với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
 6. Tập hợp lực lượng có đam mê và khả năng phát triển công nghệ mới, để chia sẻ kinh nghiệm và phổ biến, thương mại hóa công nghệ mới cho các thành viên CLB.

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

 Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

 1. CLB đổi mới sáng tạo SMEs và HTX tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự cân đối, tuân thủ theo quy định pháp luật của nhà nước và theo Quy chế này.
 2. CLB hoạt động theo tổ chức và điều hành của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng thành viên
 3. Ban cố vấn CLB cùng với Ban thư ký sẽ được thành lập để giúp Ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, kết nối các chuyên gia, các nhà đầu tư, các thành viên CLB tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

 1. CLB có Ban Chủ nhiệm, gồm: Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, các Ban cố vấn.
 2. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm CLB, Ban cố vấn được bầu tại đại hội sáng lập CLB.
 3. Thư ký CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định phân công và được sự đồng thuận của hội đồng sáng lập của câu lạc bộ.
 4. Ban cố vấn có quyền đánh giá lại các hoạt động, đề xuất các hoạt động đổi mới sáng tạo trong CLB nhằm phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong câu lạc bộ.
 5. Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của CLB và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ nhiệm, Thư ký, Tổ trưởng và thành viên CLB.

Điều 8. Tiêu chí chọn lựa và kết nạp thành viên CLB

 1. Có năng lực, năng động, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, đam mê đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ đổi mới trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rau hoa quả.
 2. Các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân, các nhà đầu tư có khả năng nghiên cứu và xây dựng các công nghệ, các sáng kiến đổi mới sáng tạo làm cơ sở cho việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ mới trong nghiên cứu, phát triển, phổ biến và chuyển giao công nghệ mới.
 3. Quy trình chọn lựa và quyết định công nhận, hủy thành viên, thành viên sáng lập của CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định theo đề nghị của ban cố vấn.

Điều 9. Quy định tuyển chọn thành viên CLB

 1. Có tham gia ít nhất một trong các hoạt động như nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực rau hoa quả.
 2. Tự nguyện tham gia, có khả năng đóng góp ý kiến, chia sẻ công nghệ và phổ biến thông tin khoa học công nghệ mới.
 3. Có đơn đăng ký tham gia, cùng với kế hoạch hành đông và được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm CLB.
 4. Ban chủ nhiệm CLB đổi mới sáng tạo ra quyết định công nhận thành viên sau 2 tuần sau khi nhận được đơn đăng ký thành viên.

Điều 10. Chế tài hủy tư cách thành viên CLB

 1. Vi phạm nghiêm trọng quy chế, ảnh hưởng đến uy tín CLB.
 2. Không có đóng góp hoạt động trong thời gian 6 tháng kể từ khi được công nhận là thành viên chính thức.

Điều 11. Thời gian sinh hoạt, làm việc CLB và chế độ báo cáo

 1. CLB sẽ sinh hoạt theo quý (3 tháng 1 lần) thông qua các buổi họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến để xác định nhiệm vụ, tổng kết công nghệ đổi mới sáng tạo và thực hiện kết hoạch phổ biến, chuyển giao hoặc thương mại hóa sản phẩm công nghệ mới.
 2. Ban chủ nhiệm sẽ báo cáo hoạt động 6 tháng và hàng năm để tổng kết tình hình hoạt động và xây dưng kế hoạch hoạt động cho các năm tiếp theo.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH – CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG

 Điều 12. Nguồn thu hợp pháp

 1. Các sự kiện do CLB tổ chức, hoặc liên kết tổ chức các hội thảo chia sẻ phổ biến công nghệ đổi mới sáng tạo
 2. Các hoạt động tư vấn, hội thảo, từ các hoạt động đào tạo tập huấn tăng cường năng lực cho các thành viên và các tổ chức, đơn vị không phải là thành viên CLB
 3. Tài trợ của các tổ chức, đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp và khởi nghiệp của trung ương và địa phương
 4. Thu từ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực rau hoa quả.

Điều 13. Các khoản chi

 1. Chi phí cho các hoạt động của CLB khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động.
 2. Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện các hợp đồng tư vấn, đào tạo.
 3. Chi bồi dưỡng cho các diễn giả trong các buổi sinh hoạt CLB.
 4. Chi thuê Hội trường và nước uống trong các buổi sinh hoạt CLB.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này đã được thành viên CLB nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 15: Việc sửa đổi Quy chế phải được các hội đồng thành viên CLB thông qua, Chủ nhiệm CLB đổi mới sáng tạo trình và được công nhận bằng văn bản thay thế mới có giá trị thực hiện.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan